Eines de l'usuari

Eines del lloc


public:automatismes:arduino:regulacio:pid_led

PID amb LED + LDR

Pensava fer un un PID amb un ventilador un tub i un bolo de poliespan però he trobat aquest tant senzill amb un LED i un LDR que tinc als kits de l'arduino ja. A més amb un exemple amb processing per posar el SetPoint etc…

Aquesta seria una versió senzilla, sense tub oscur. Però que utilitza la llibria PID que ja te Arduino. Crec que s'aprèn millor seguint aquesta guia guia-de-uso-pid-para-arduino.pdf.

#include <PID_v1.h>
const int photores = A0;  // LDR input pin
const int pot = A1;    // Potentiometer input pin
const int led = 9;     // LED output pin
double lightLevel;     // Indirectly store the light level
// Tuning parameters
float Kp = 0;       // Proportional gain
float Ki = 10;       // Integral gain
float Kd = 0;       // Differential gain
// Record the set point as well as the controller input and output
double Setpoint, Input, Output;
// Create a controller that is linked to the specified Input, Ouput and Setpoint
PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, Kp, Ki, Kd, DIRECT);
const int sampleRate = 1;    // Time interval of the PID control
const long serialPing = 500;   // How often data is recieved from the Arduino
unsigned long now = 0;      // Store the time that has elapsed
unsigned long lastMessage = 0;  // The last time that data was recieved
 
void setup()
 {
 lightLevel = analogRead(photores);         // Read the set point
 // Arduino has an analogueRead() resolution of 0-1023 and an analogueWrite() resolution of 0-255
 Input = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 255);    // Scale the input
 Setpoint = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255); // Scale the set point
 Serial.begin(9600);                // Initialise serial communications at 9600 bps
 myPID.SetMode(AUTOMATIC);             // Turn on the PID control
 myPID.SetSampleTime(sampleRate);          // Assign the sample rate of the control
 Serial.println("Begin");              // Let the user know that the set up s complete
 lastMessage = millis();              // Serial data will be recieved relative to this first point
 }
 
void loop()
 {
 Setpoint = map(analogRead(pot), 0, 1023, 0, 255); // Continue to read and scale the set point
 lightLevel = analogRead(photores);         // Read the light level
 Input = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 255);     // Scale the input to the PID
 myPID.Compute();                  // Calculates the PID output at a specified sample time
 analogWrite(led, Output);             // Power the LED
 now = millis();                  // Keep track of the elapsed time
 if(now - lastMessage > serialPing)         // If enough time has passed send data
 {
 Serial.print("Setpoint = ");
 Serial.print(Setpoint);
 Serial.print(" Input = ");
 Serial.print(Input);
 Serial.print(" Output = ");
 Serial.print(Output);
 Serial.print("\n");
 // The tuning parameters can be retrieved by the Arduino from the serial monitor: 0,0.5,0 set Ki to 0.5.
 // Commas are ignored by the Serial.parseFloat() command
 if (Serial.available() > 0)
 {
 for (int x = 0; x < 4; x++)
 {
 switch(x)
 {
 case 0:
 Kp = Serial.parseFloat();
 break;
 case 1:
 Ki = Serial.parseFloat();
 break;
 case 2:
 Kd = Serial.parseFloat();
 break;
 case 3:
 for (int y = Serial.available(); y == 0; y--)
 {
 Serial.read();
 }
 break;
 }
 }
 Serial.print(" Kp,Ki,Kd = "); // Display the new parameters
 Serial.print(Kp);
 Serial.print(",");
 Serial.print(Ki);
 Serial.print(",");
 Serial.print(Kd);
 myPID.SetTunings(Kp, Ki, Kd); // Set the tuning of the PID loop
 }
 lastMessage = now;        // Reference the next serial communication to this point
 }
 }

I posant un tub o també he pensat en imprimir una caixa amb la impresora 3D podriem fer com el d'aquest video:

codi font arduino i prcessing: pid-led_darktube.zip

Te molts experiments al github: https://github.com/giljr/Ardu_Serie. ardu_serie-master.zip

public/automatismes/arduino/regulacio/pid_led.txt · Darrera modificació: 2018/04/05 16:39 per crevert