Eines de l'usuari

Eines del lloc


start

NOTICIES - IDEES

Nova teoria per fer currículums. Els actuals estan basats amb el constructivisme que te 2 principals carències:

1. Que es basa en que els alumnes ja tenen uns coneixements anteriors. Cadascun diferent. Impossible si tens molts alumnes.

2. El constructivisme ens diu

  • Basat amb l'autoaprenentatge
  • Col·laboratiu
  • Per projectes(iniciativa pròpia)

Com fas els projectes? No tens cap guia, el problema del constructivisme es que no te cap guia, en teoria el professor ha d'estar atent a les carències de l'alumnat. Al final acaben copiant d'internet…:-(

Kit basic per muntar un sensor temperatur-soroll i enviar les dades amb el protocol mqtt a un servidor que visualitzaria i emmagatzemaria les dades, hi ha una llibreria AT-commands(ESP8266) a mqtt.

He de fer un apartat electrònica bàsica, o kit basic arduino: (resistencies, diodes, proto-board, …)

Amb barres o varilles llises i roscades puc fer qualsevol cnc i robot paral·lel.

GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET

De fet podem passar de GRAFCET A LADDER SENSE SET-RESET. Utilitzan només bobibes. Com explica aquest pdf grafcet-ladder-sense-sets-ni-resets.pdf
Com es un set i un reset a la lògica cablada?

Autòmat es una màquina d'estats finits determinista.

Com per exemple un ascensor sabem el que passarà quan pitgem el 2 i estiguem al 0. Si fos una màquin amb inteligència artificial no caldria que pitjarem el 2, però segur que ens enviaria al 2?

No comenceu a programar amb un arxiu nou, editeu un ja fet. Així veiem la importància del codi obert.

Interessants enllaços:

Les 20 millors impresores DIY

Millors llocs per trobar .stl

Ultims canvis

start.txt · Darrera modificació: 2018/07/08 14:04 per crevert